Algemene voorwaarden

Welkom bij Dansschool/balletstudio “Het Dans atelier Den Haag”.
Voor meer informatie kunt u gerust contact op nemen via het contactformulier op onze site.
www.hetdansatelierdenhaag.nl

Algemene Voorwaarden

Aanmelding / Inschrijving

 • Het cursusjaar loopt van september tot en met juni en bestaat uit 36 lesweken. 
 • Aanmelding/inschrijving: geschied door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, tezamen met twee pasfoto’s. Inschrijving geschied op volgorde van binnenkomst/aanmelding.  
 • Het lidmaatschap van Het Dans atelier Den Haag is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.
 • Het Dans atelier Den Haag houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

Proefles

 • Wanneer er een proefles genomen is, moet de leerling binnen zeven dagen laten weten of de leerling zich in wilt schrijven. Na zeven dagen heeft de studio het recht de vrijgehouden plek te vergeven.

Lesgeld

 • De betaling van het lesgeld van Het Dans atelier Den Haag kan alleen plaatsvinden door middel van automatische incasso.  
 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de studio.
 • De betalingen zullen 3x per seizoen worden verricht middels automatische incasso.
 • Bij niet tijdige betaling heeft Het Dans atelier Den Haag het recht om binnen redelijke termijn, door de studio bepaalde cursist/leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval heeft de leerling geen recht op het inhalen van deze lessen. Tevens heeft de studio het recht administratiekosten in rekening brengen. Dit bedrag verhoogd per aanmaning. Daarbovenop wordt een rente in rekening gebracht van 1% per maand over het totaal verschuldigde bedrag en zijn op de invorderingen vallende kosten van incassering zijnde 15% excl. BTW met een minimum van €23.00 voor rekening voor de te late betaler. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal Het Dansatelier Den Haag zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen.  

(Tussentijdse) Opzegging

 • De lessen kunnen alleen opgezegd worden per 1 december, 1 maart en 1 juli. Bij tussentijdse opzegging bent u het lesgeld over de al lopende betalingsperiode verschuldigd.
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Zolang er geen uitschrijving bij ons bekend is en/of de betalingen niet voldaan zijn is de uitschrijving ongeldig en loopt het lidmaatschap door.

Inhalen / Ziekte, Blessure

 • Inhalen van lessen geldt alleen voor leerlingen van de 16+ lessen (volwassenen).
 • Het inhalen van de lessen kan alleen binnen een betalingstermijn en alleen wanneer de les is afgemeld. Afmelden kan per email. Er is een maximaal aantal inhaallessen van 3x per abonnement.
 • De inhaalles moet van tevoren aangemeld worden dit kan telefonisch,  email of mondeling worden afgesproken.
 • Onaangekondigde inhaallessen worden geweigerd. Dit in verband met continuïteit, de niveaus en het aantal leerlingen in de lessen.
 • Ziekte en blessures zijn alleen geldig met een dokterverklaring. De leiding van de studio bepaald of de verklaring geldt voor tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap.

Vakanties

 • Het Dans atelier Den Haag houdt de vakantieregeling van de gemeente Den Haag aan.
 • Tussentijdse vakanties die buiten de reguliere vakanties vallen kunnen niet binnen de betalingsperiode worden ingehaald.

Overig

 • Het Dans atelier Den Haag is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van leerlingen van de studio.
 • Deelname aan de lessen van Het Dans atelier Den Haag geschiedt op geheel eigen risico. De balletstudio erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen, gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijden het verblijf op en in nabijheid van de locatie.
 • Het Dans Atelier Den Haag

www.hetdansatelierdenhaag.nl