Algemene voorwaarden

Welkom bij Dansschool/balletstudio Het Dans atelier Den Haag
Voor meer informatie kunt u gerust contact op nemen via het contactformulier op onze site.
www.hetdansatelierdenhaag.nl

Algemene Voorwaarden

Aanmelding / Inschrijving

 • Het cursusjaar loopt van september t/m Juni en bestaat uit maximaal 36 lesweken. Het lesgeld wordt 3x per jaar geïncasseerd. (Juli & Augustus worden niet meegeteld i.v.m. zomervakantie)
 • Aanmelding/inschrijving geschied door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan de balie.
 • Het lidmaatschap van Het Dansatelier Den Haag is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd. Het abonnement loopt dus altijd automatisch door, totdat je hebt opgezegd.
 • Het Dansatelier Den Haag houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

Lesgeld

 • De betaling van het lesgeld van Het Dansatelier Den Haag kan alleen plaatsvinden door middel van automatische incasso.  
 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de studio.
 • De betalingen zullen 3x per seizoen worden verricht middels automatische incasso. Je betaald steeds voor 3 maanden vooruit.
 • De maanden Juli & Augustus wordt er geen lesgeld gerekend i.v.m zomervakantie.
 • Bij niet tijdige betaling heeft Het Dansatelier Den Haag het recht om binnen redelijke termijn, door de studio bepaalde cursist/leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens heeft de studio het recht administratiekosten in rekening brengen. Dit bedrag verhoogd per aanmaning. Daarbovenop wordt een rente in rekening gebracht van 1% per maand over het totaal verschuldigde bedrag en zijn op de invorderingen vallende kosten van incassering zijnde 15% excl. BTW met een minimum van €23.00 voor rekening voor de te late betaler. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal Het Dansatelier Den Haag zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen.  

Opzegging abonnement

 • De lessen kunnen alleen opgezegd via email en worden dan per ingang van de volgende periode stopgezet. Bij tussentijdse opzegging bent u het lesgeld over de al lopende betalingsperiode wel verschuldigd. en er is geen restitutie mogelijk.
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Zolang er geen uitschrijving bij ons bekend is en/of de betalingen niet voldaan zijn loopt het lidmaatschap door.
 • Zorg ervoor dat de uitschrijving uiterlijk 1 week voor de nieuwe termijn bij ons bekend is.

Vakanties/afwezigheid en inhalen van lessen

 • Het Dansatelier Den Haag houdt de vakantieregeling van de gemeente Den Haag aan.
 • Het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk, behalve als dat onderling is toegezegd na geldige reden.
 • Tussentijdse vakanties of afwezigheid van de leerling zelf kunnen niet worden ingehaald en zijn voor eigen rekening.

Overig

 • Het Dansatelier Den Haag is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van leerlingen in de studio.
 • Deelname aan de lessen van Het Dansatelier Den Haag geschiedt geheel op eigen risico. De balletstudio erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen, gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijden het verblijf op en in nabijheid van de locatie